Bắc Ninh

STT Vị trí Chi nhánh Mức lương Chi tiết
1 Kế toán hành chính Bắc Ninh 8 - 10 triệu Chi tiết
2 Kế toán hành chính Bắc Ninh 8 - 10 triệu Chi tiết
3 Kế toán hành chính Bắc Ninh 8 - 10 triệu Chi tiết
4 Kế toán hành chính Bắc Ninh 8 - 10 triệu Chi tiết
5 Kế toán hành chính Bắc Ninh 8 - 10 triệu Chi tiết