Báo chí nói về Scots english

WHAT PARENTS SAY ABOUT US?